HỘI CHỢ TIẾN BỘ NÔNG NGHIỆP CANADA (Canada's Farm Progress Show)

 

Hãy đến thăm gian hàng của chúng tôi tại Hội chợ CANADA'S FARM PROGRESS SHOW:
- Số gian hàng Hall #12, Booth 12615 
- Thời gian: 21/06/2017 đến 23/06/2017 
- Địa đểm: 1700 Đường Elphinstone, Saskatchewan S4P 2Z6 Canada
- Thời gian mở cửa:9 a.m. to 5 p.m.
http://www.myfarmshow.com

Hãy đến thăm gian hàng của chúng tôi tại Hội chợ CANADA'S FARM PROGRESS SHOW:


- Số gian hàng Hall #12, Booth 12615 
- Thời gian: 21/06/2017 đến 23/06/2017 
- Địa đểm: 1700 Đường Elphinstone, Saskatchewan S4P 2Z6 Canada
- Thời gian mở cửa:9 a.m. to 5 p.m.
http://www.myfarmshow.com